Изберете страница

Отговорности

tes.best не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от ваша страна на съдържанието на този уебсайт, включително информацията, имената, изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до този уебсайт, неговите продукти или услуги (или до продуктите и услугите на трети лица) се предоставя за ваша информация и единствено за ваше лично ползване, без никаква гаранция (изрична или подразбираща се по закон) относно задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост и др.

tes.best се старае да гарантира, че сайтът е актуален, доколкото е възможно, но този уебсайт не може да даде гаранции за точността и валидността на информацията, публикувана в него. Този уебсайт не гарантира, че функциите, съдържащи се в съдържанието на уебсайта, ще бъдат постоянни или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или, че tes.best или сървърът, на който е качен сайта, са свободни от вируси и бъгове.

Мненията на отделните потребители или на лицата, предоставящи материали, са мнения на отделните членове на обществото и не изразяват мнението на този уебсайт. В това отношение този уебсайт не носи никаква отговорност. Линкове към други сайтове са включени в този сайт, за да го направят възможно най-полезен. Но този уебсайт не участва в тяхното изработване и не е отговорна за тяхното съдържание, както и за точността на информацията на тези сайтове.